ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

İsmet Giritli

Anahtar Kelimeler: Fransız İhtilali, 18.yüzyıl, Fransız İhtilalinin Etkileri

Özet

Kendisinden önceki bütün çağlardan süregelen değerlerin ve gelişmelerin önemli ölçüde değiştiği "Yakın Çağ"ı başlatan Fransız Devrimi 1989 yılında 200. yılını tamamlamakta ve bu nedenle yılın ana temalarından birisini "Fransız Devrimi" oluşturmaktadır. 1789 da Fransa'da başlayan siyasal ayaklanmanın adı olan "Fransız Devrimi"nin nedenleri üzerinde tarihçiler birleşememekte, bazıları bu olayı "Aydınlık Çağı" nın bir entellektüel hareketi olarak görürken, bazıları ezilen sınıfların feodal zulme karşı ayaklanması olarak telâkki etmektedir. Fransa'dan kaçmak isteyen ve fakat yakalanarak tekrar Paris'e getirilen Fransız Kralına, Avrupanın çeşitli hanedanları "Pillnitz Demeci" ile sahip çıkınca, ihtilâl yönetimi radikalleşmiş, 20 Nisan 1792'de, Fransız İhtilâli Savaşlarını başlatmış, Esasen Atatürk daha başlangıçta, Fransız devrim felsefesinin temel direklerinden biri olan millî egemenliği kendisine bayrak yaparken bu neticeleri öngörmüştür. Gerçek halk iradesinin kurulmasında ve 1924 Anayasasının hazırlanmasında 18. Yüzyıl felsefesi ve Fransız devrim prensiplerinin etkisi büyüktür.