ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Mukaddes Arslan

Merkezimize Başkan Ataması

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına 07.10.2012 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN atandı.

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN’ın Özgeçmişi:

1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası ile, Doğu Dilleri’nden Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı; Felsefe Bölümünden Türk-İslam Düşüncesi Tarihi sertifikalarını alarak mezun oldu.

Fakülte son sınıfında iken 1979 Ekimi’nde Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde memur olarak çalışmaya başladı. 1983 Temmuz—Kasım ayları arasında dört aylık kısa dönem askerlik hizmeti sonrasında Arşiv’deki görevine yeniden döndü ve 1984—1985 akademik yılında Ankara’da Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi’ne devam ederek İngilizce’den sertifika aldı.

1987’de «Türk Arşivleri’nin Dünya Arşivleri Arasındaki Yeri ve Önemi» adlı tez ile Başbakanlık Uzmanı oldu. Sırasıyla Arşiv’in Araştırma ve Tasnif Hizmetleri şubelerinde uzman ve yönetici sıfatıyla 13 yıl çalıştı. Ayrıca 1989 Aralık ayında Ankara’da tertip edilen II. Milli Kültür Şûrâsı’nda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nü bir tebliğ ile temsil etti. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda muhtelif zamanlarda açılan Hizmetiçi Eğitimi programlarında Öğretim Görevlisi olarak ders verdi.

Arşivdeki memuriyeti ile beraber, Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Nejat Göyünç’ün yönetiminde başladığı doktora çalışmalarını, merhum hocanın İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmasıyla, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’nun nezaretinde, III. Selim, IV. Mustafa devirleri ile II. Mahmud saltanatının ilk beş yılı olmak üzere yirmi beş yıllık dönemi ihtiva eden Câbî Tarihi’nin ilmî edisyonu ile sürdürdü. Hocanın 28 Haziran 1990 tarihinde vefatından sonra yarım kalan doktora çalışmalarını Prof. Dr. Kemal Beydilli’nin danışmanlığında tamamladı.

22 Temmuz 1992 tarihinde Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı>na Araştırma Görevlisi olarak intisap etti. 14 Aralık 1995 tarihine kadar Arş. Gör. Dr., 14 Aralık 1995 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar Yrd. Doç. ve Doçent kadrosunda anılan anabilim dalında görev yapan Mehmet Ali Beyhan, bu tarihte profesör kadrosuna atandı.

Profesör Beyhan, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı görevine atanıncaya kadar Yakınçağ Osmanlı Tarihi Metinleri (1774-1923), Yakınçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları ve Meşrutiyet Devri Osmanlı Tarihi (1876-1923); ayrıca Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde, Urdu Dili ve Edebiyatı öğrencilerine, Güz yarıyılında Hindistan Tarihi, Osmanlı-Hindistan İlişkileri; Bahar yarıyılında Pakistan Tarihi ve Türkiye-Pakistan İlişkileri konularında dersler vermekteydi.

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesidir.

YAYINLAR

Kitaplar

• BEYHAN, Mehmet Ali, Şirvanlı Fatih Efendi- Gülzâr-ı Fütûhât (Bir Görgü Tanığının Kalemiyle Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı)- Kitabevi, İstanbul, 2001.

• BEYHAN, Mehmet Ali, Câbi Ömer Efendi, Câbi Tarihi (Tarih-i Sultan Selîm-i Sâlis ve Mahmud-ı Sâni),Tahlil ve Tenkitli Metin, I-II, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2003.

• BEYHAN, Mehmet Ali, Saray Günlüğü, İstanbul, 2007.

• BEYHAN, Mehmet Ali (Necmettin Özçelik, Ahmet Eryüksel ve Feyzullah Akben ile beraber), Sağlık Ordusu, 2.Baskı, İstanbul, 2010.

Kitap İçinde Bölüm

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı Üzerine Bazı Düşünceler- Vak’a-yı Hayriyye-”, Osmanlı, C. 7, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 258-272.

• BEYHAN, Mehmet Ali, “II. Abdülhamit Döneminde Hafiye Teşkilâtı ve Jurnaller”, Türkler, C.12, Ankara, 2002, s.939-950.

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Osmanlı Devrinde İstanbul Yangınları”, Afetlerin Gölgesinde İstanbul, (Kitabı içinde), s.187-312.

• BEYHAN, Mehmet Ali,“Some Records on Price Controls in Istanbul in the Beginning of the Nineteenth Century”, Living in The Ottoman Ecumenical Community: Essays in Honour of SuraiyaFaroqhi, Leiden, 2008., s.131-146.

Makaleler

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Bir II. Abdülhamit Devri Aydınının Profili: Lastik Said Bey”, Osmanlı Araştırmaları-TheJournal of OttomanStudies-, XIII, İstanbul, 1993, s.167-205.

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Şânîzâde Tarihi’nin Kaynaklarından Câbi Tarihi”, Osmanlı Araştırmaları- TheJournal of OttomanStudies- XV, İstanbul, 1995, s.239-283.

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılışına Dair Bir Risâle: Gülzâr-ı Fütûhât”, Ata Dergisi, VII, Konya, 1997, s.237-250.

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Leonor Fernandes, The Evolution of a Sufi Institution in Mamluk Egypt, the Khanqah”: (Memluk Mısrı’nda Bir Sûfî Müessesesinin İnkişâfı: Hân-kâh), Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1988, 191 s., 8 resim, 6 plan, Türkiyat Mecmuası, XX, İstanbul, 1997, s.479-484.

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Doris Behrens-Abouseif, Egypt’s Adjustment to Ottoman Rule Institutions, Waqfand Architecture in Cairo (16thand 17thCenturies)”: (Mısır’ın Osmanlı İdaresine Geçişi, 16 ve 17. Yüzyıllarda Kahire’de Kurumlar, Vakıf ve Mimari), E. J. Brill, Leiden, 1994, XIII, 311 s., 57 resim, 1 harita, Osmanlı Araştırmaları- The Journal of OttomanStudies- XVIII, İstanbul, 1998, s.262-267.

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Giritli Ahmet Muhtar Efendi ve Bilinmeyen Bir Eseri: Vedânâme”, Osmanlı Araştırmaları- TheJournal of Ottoman Studies- XVIII, İstanbul, 1998, s.217-224.

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Islahatlar ve Buhranlar Literatürü: III. Selim ve II. Mahmud Dönemi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, I/2, İstanbul, 2003, s.57-99.

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Mısır’a Giden Gemiye Radovişte’de Kömür İkmali Yaptırmak”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Mecmuası, Cilt: 21/Güz, İstanbul 2011, s. 367-428.

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Girit’e Dair Önemli Bir Eser: Mahmut Celalettin Paşa’nın Girit İhtilâli Tarihi” İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, İstanbul 2011, s.133-155.

Bildiriler:

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Ziya Gökalp’in Tarih Anlayışı ve Türk Medeniyeti Tarihi Adlı Eseri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Ziya Gökalp’i 130. Doğum Gününde Anma Toplantısı, 23 Mart 2006, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi-13. Sayı, İstanbul, 2007, s. 47-61.

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Accordıng to a New Ruzname the Amusement Lıfe ınthe Ottoman Palace at theBegınnıng of XIXth Century”, Temaşa: Performances in the Ottoman World, Boğaziçi University, 22-23 September 2006, (Bildiriler Kitabı basılıyor)

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Yeniçerilerin Eminönüsü”, 2.Uluslararası Eminönü Sempozyumu, 15-17 Haziran 2007, Bildiriler Kitabı, 2. Cilt, İstanbul 2006, s. 145-166

• BEYHAN, Mehmet Ali, “1811-1812 İstanbul Veba Salgını, Etkileri ve Alınan Tedbirler” 1. Uluslar arası Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, C. 2, Konya, 2008, s. 1029-1036

Ansiklopedi Maddeleri

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Câbî Ömer”, Ottoman Historians, USA, Ağustos 2005;

• BEYHAN, Mehmet Ali, Ömer Efendi, Câbî, DİA, Cilt 34, İstanbul, 2007, s.57-59.

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Râmiz Abdullah Paşa”, DİA, Cilt 34, İstanbul, 2007, s. 451-453.

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Rıfat Ahmed Efendi”, DİA,

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Said Bey”, DİA,

• BEYHAN, Mehmet Ali, “Şirvanlı Fatih Efendi”, DİA,

• BEYHAN, Mehmet Ali, Şirvanizâde Mehmet Rüştü Paşa, DİA,

Merkezimize Başkan Yardımcısı Ataması

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcılığına Nihat BÜYÜKBAŞ atandı.

Nihat BÜYÜKBAŞ’ın Özgeçmişi:

1960 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamladı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesini bitirerek mesleğe sınıf öğretmeni olarak başladı. Öğretmenliği sırasında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği bölümünü 1992 yılında bitirdi.

1993 yılında Eğitim Müfettişi olarak atandı. Müfettişliği süresince Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Eğitim Bilimleri Bölümünde “Özel Dershanelerin Türk Eğitim Sistemindeki Yeri ve Denetimi” konulu teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı üniversitede iki dönem “Eğitim Yönetimi” derslerine öğretim görevlisi olarak girdi. Eğitim Yönetimi, Öğrenme Yöntemleri, Toplam Kalite Yönetimi, Eğitimde Kalite konulu çok sayıda kurs, seminer ve hizmetiçi eğitimler aldı.

“Toplam Kalite Yönetimi” il formatörlüğü yaptı. Görev yaptığı illerde tüm eğitim çalışanlarına ve diğer kamu çalışanlarına “etkili yönetim, etkili liderlik, öğrenme yöntemleri, mesleki etik, kaliteli eğitim” vb. konularda, kurs, hizmetiçi eğitim ve seminerler verdi. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerinde aktif görev aldı. Akademik birikim ve deneyimlerimi yazarak, çeşitli kurs, seminer, sempozyum ve panel gibi etkinliklere konuşmacı ve yönetici olarak katılarak muhatapları ile paylaştı. “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi” adlı bir kitabı, ulusal dergi ve gazetelerde yayımlanmış çok sayıda eğitim konulu makaleleri yayımlandı.

2003 yılında atandığı Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 2012 Şubat ayına kadar sürdürdü. İl Müdürlüğü süresince, ilinin eğitim göstergelerinin ülke ortalamasının üzerine çıkarılmasında etkili liderlik yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü döneminde “Elâzığ Eğitim Tarihi”ni ülke arşivlerini araştırılarak kitap haline getirilmesini sağladı. “Elazığ Okuyor” adlı okuma alışkanlığını yaygınlaştırma projesini iki yıl yürüterek, ülke geneline yayılmasında aktif görev aldı. Aynı dönemde il genelinde değerler eğitimi kapsamında “İyilik Projesi” yürüterek, Fırat Üniversitesi işbirliği ile yaklaşık 100 bilim adamının katıldığı “İyilik Sempozyumu” düzenleyerek sunulan bildirileri kitap haline getirilmesine vesile oldu. Avrupa Birliği ülkeleri ve Azerbaycan’da çeşitli projeler kapsamında çalışma gezilerine katıldı. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevi sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliğine atandı. 04.02.2013 tarihinde ise Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcılığına atandı.

Yayınlar:

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Öğretim Programlarının Planlanıp Uygulanması”, Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl:20, Sayı:216, 1995.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Geliştirilen Bir Seminer Programının Uygulanması ve Sonuçları”, Eğitim Yönetimi Dergisi, Yıl:1 Sayı:4, 1995.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Özel Dershanelerin Türk Eğitim Sistemindeki Yeri ve Denetimi”, Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı:2, 1997.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Okulların Yeni İşlevi -Öğrenmeyi Öğretme”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 145, 2000.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Öğrenmeyi Öğrenme”, Eğitim Yönetimi Dergisi, 2000.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, 2002.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, Elazığ Eğitim Tarihi, Elazığ MEM yayını-2009.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Değerler Eğitimi Bağlamında İlköğretim Derslerinin Programlarında Yer Alan Kazanımların Tespiti ve Değerlendirilmesi”, 1.Ulusal iyilik Sempozyumu, Elazığ MEM yayını-2009 (Sempozyum Bildiri Kitabı-Kurum).

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Demokratik Tutum ve Eğitim”, Yeni Şafak Gazetesi, 26.09.2010.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Nitelikli Eğitim Terörü de Bitirir”, Yeni Şafak Gazetesi, 27.10.2010.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Eğitimi Hayatla Buluşturacak Proje-Fatih”, Yeni Şafak Gazetesi, 30.11.2010.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Gerçek Bilgiyi Ölçecek Sınav Modeli Gerekli”, Yeni Şafak Gazetesi, 04.01.2011.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Gençler Neden Şiddete Yöneliyor”, Yeni Şafak Gazetesi, 15.12.2010.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Eğitimde Yeni Paradigma Şart”, Yeni Şafak Gazetesi, 02.04.2011.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Aşiret Kültürü, Eğitim ve Seçim”, Yeni Şafak Gazetesi, 18.05.2011.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Özel Dershaneler Neden Kapatılmalıdır?”, Yeni Şafak Gazetesi, 08.04.2012.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Yükseköğretime Geçiş Sorunu ve Çözüm Önerileri”, Eğitime Bakış, (Eğitimbir-Sen Yayını, Haziran 2012).

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Bir Kamu Hizmeti Olarak Eğitimin Yönetimi ve Örgütlenme”, Kamuda Sosyal Politika Dergisi, (Memursen Yayını Sayı: 20, Temmuz 2012).

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “3 Yanlış 1 Doğru Nesli”, Yeni Şafak Gazetesi, 11.01.2013.

• BÜYÜKBAŞ, Nihat, “Liselerimiz Tek Tipleştirilmeden Sınavsız Geçiş Mümkündür, Yeni Şafak Gazetesi, 23.01.2013.

Şekil ve Tablolar